Bestyrelsesmøde 12-13 maj 2022

Du er her

Del:

MØDE 12.-13.maj 2022 (Skanderborg) Referent: Lene. Tilstede: JØ, TT, MRH, WI, SI, KS


  1. Godkendelse af referat og dagsorden

 

Referatet er godkendt. Det ligger ikke på hjemmesiden endnu (referat 19.januar 2022) MH sender det rettede referat til SI. Dagsorden er godkendt, men honorar tilføjes som punkt under bladet.

 

  1. Meddelelser fra formand, næstformand (TT, KS)

 

Ingen meddelelser fra hverken formand eller næstformand.

 

 

  1. Økonomi - herunder kursuspriser jf. martskursus (KS)

 

Vi har 30-40 medlemmer, der ikke har betalt kontingent i år, trods 2 rykkere, og der er nogle stykker, der ikke har betalt heller for 2020, de udmeldes pr. 1.6.2022. TT/KS skriver et opslag på FB-siden om problemet

 

Dit Sekretariat har orienteret om, at deres regnskabssystem, E-conomic, ændrer deres pakker og priser. De anbefaler den nye ”fulde licens”, hvilket vi vedtager.

 

Ændring i administrationssystem: E-conomic fuld licens med integration.

Dit Sekretariat (som er vores samarbejdspartner til administration og regnskab) anvender systemet E-conomics og de har i foråret ændret på deres pakker og deres priser. Dit Sekretariat har lavet beregninger for, hvad der bedst kan svare sig for os og i den forbindelse har vi valgt den løsning, hvor vi har fuld integration.

Løsningen vil koste 7485 kr. For E-conomic og 1500 kr. ekstra til Foreningsadministration for integration. = 8985 kr. i alt for et år. Med denne løsning kan vi spare en udgift til PBS på 5086,40 kr. for opkrævningen og udgå, at almindelig brevpost ikke kommer frem, samt spare på Dit Sekretariats timeforbrug, da der vil være integration med e-conomic.

Iøvrigt: Vedr. lønsystem og udbetaling af honorar

I forbindelse med GDPR er vi blevet gjort opmærksomme på, at det er problematisk at sende CPR-numre via mails bestyrelsen har vedtaget, at vi fremadrettet skal bruge et lønsystem, fx Zenegy. Her kan man sende en invitation til personerne som skal have et honorar, hvor de så i Zenegy app indtaster deres personoplysninger. Zenegy koster 25 kr. pr. udbetaling, men det mener vi spares hjem i tidsforbrug, fordi der via et sådant lønsystem indberettes direkte til Skat og der bliver automatisk udbetalt og bogført. Men det vigtigste er, at vi overholder GDPR-regler, som bliver mere og mere komplicerede. På længere sigt må vi overveje at sætte kontingentet op for ekstra arbejde med at overholde GDPR-retningslinjerne, bestyrelsen indstiller til diskussion om kontingentstigning i 2023 på generalforsamlingen 2022 (stigning: 30 kr, fra 420 kr til 450).

 

Til orientering: Dit Sekretariat har ikke været opmærksomme på opkrævning af kontingent for abonnenter af bladet. Det er de blevet og opkræver fremadrettet samtidig med alle almindelige abonnenter. Det er dog ganske få abonnenter, det drejer sig om.

 

Vi er ikke dækket mht cyberangreb/IT-svindel mht kontoen i Danske Bank. KS undersøger det, KS har fuldmagt til at tegne en forsikring, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kursuspriser jf. martskursus: skal vi hæve priserne? Kurset i populærkultur gav et lille overskud så det løber rundt, men fremover bør gebyret hæves. Generalforsamlingskursets pris sidste år var 3300 for medlemmer, 3800 for ikke-medlemmer. Den sættes op grundet generelt stigende priser, 3500 for medlemmer, 4000 for ikke-medlemmer.

 

 

  1. Bladet:

 

SI: Næste blad (nr. 2) har kun 3 artikler, men produktionen er i gang. Blad nr. 3 får temaet: Populærkultur; bl.a. oplægsholdere fra populærkulturskurset. Blad nr. 4: Bliver forhåbentlig artikler fra generalforsamlingskursets oplægsholdere. WI skriver med dem om at bidrage til bladet.

 

Vi har fået ny Distributør, der ikke har fleksible deadlines. Der har været lidt uklarhed om levering af blade og hvor eventuelle overskydende blade befinder sig-  men vi skal være opmærksomme ved næste udgivelse, at alle medlemmer får deres Blad. Vi skriver på FB, når næste nummer er ude, for at give mulighed for at oplyse os om ,at der er udeblevne blade og SI kontakter Martin (Mit Sekretariat) vedr. problemerne.

 

Brainstom til bladet: KS: projekt og praktik som forløb i KS? Kulturmødet i klasserummet/, karrierelæring, skriftlige øvelser, tværfaglige projekter, podcast-anbefalinger (WI spørger ud på FB -  del og stjæl)

 

  1. Fagdidaktiske udgivelse: Status –

 

Der kan holdes et redaktionsmøde (TT, WI, RU) i Århus, når der er valgt en redaktør udefra

 

TT om budget. Der er stigende priser på tryk/papir, så budgettet er noget usikkert.

Diskussion om oplag: 2000 er for meget, 1000 for lidt, vi spørger om 1500 (TT). Bestyrelsen er indstillet på at bruge op til 200.000 på projektet. Det er den samlede bestyrelse, der godkender budgettet.

 

Bogen sendes gratis til vores medlemmer. Man får ikke bogen, hvis man ikke har betalt kontingent.

 

Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder til redaktører. TT står for at tage kontakt.

Vi skal søge Columbus-fonden. (september) og evt. SDU-ansøgning (TT spørger om dette, samt kontakter Hobel.)

 

Vi skal lave en forfattervejledning og krav om inddragelse af teori.

 

 

  1. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora

6.1.  PS (MH) Møde i Vejle. repræsentant fra EVA fremlagde ny rapport, bl.a. om grundforløb, skriftlighed (mere fokus på skriftlighed), KS på HF som udfordring.   

6.2.  Fagligt Forum (TT) intet møde siden sidst

6.3.  Samarbejde med universiteterne (WI, KS og JØ)

 

WI: KU – Margit Warburg er gået på pension

KS: SDU - intet nyt

JØ: AAU – JØ har holdt et oplæg på AAU om at være gymnasielærer.

 

6.4.  EFTRE og skandinavisk samarbejde (WI) Konference i ROM: 24-27.aug til 2023. Vi sender en repræsentant af sted til konferencen og dernæst beslutter vi, om vi fortsat vil deltage i samarbejdet

 

6.5.  Fællesudvalget (RU) – Fokus på folkeskolen: børn har brug for et åndeligt sprog/ skal man være religiøs for at undervise i religion; Foreningerne præsenterede sig. En præst holdt et godt oplæg, Katrine Fischer, måske noget til fra kollega til kollega. KLM diskuteres som fag på læreruddannelsen. Pastoralseminaret laver videoer, vi måske kan bruge i uv.

 

7.     Efteruddannelse/Kurser (RU, MH, JØ, LW og TT)

 7.1 Endagskurser: Religion og populærkultur – evaluering KS om budget, se tidligere punkt om kursusprisen. Det var et virkeligt godt kursus.

 

7.2.  Flerdagskurser: Generalforsamlingskursus i Svendborg ”Køn, seksualitet og religion” Oplægsholderne er på plads. Der skal laves en annonce i bladet og på FB

 

7.3.  Rejsekurser – MHR og KS arbejder videre med rejsekurset i efteråret 2023 (USA). Vi er fortsat usikre på pris, men spiller ud med 20.000. Der laves annonce til Blad nr. 2.

 

7.    

Emner til Nyt fra Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Kurser (køn og USA) tak for godt samarbejde til fagkonsulenten.

 

8.    

Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden og datoer for de næste møder + valg til bestyrelsen (Sine, Thomas, Mads, Lene er på valg) møde 28.september (møde på gym/KS) starter sidst på eftermiddagen

 

10.  Eventuelt: Valg og generalforsamling. TT: vi er blevet tilbudt samlede numre af foreningens blad siden 1977 fra en pensioneret lærer. Vi siger ja tak, da vores samling er ufuldendt. Samt en gammel eksamensvideo fra en nu pensioneret kollega, vi siger ja tak (SI henter det, det kan stå hos MH)

 

 

Kommende kurser

Kom på kursus i minoritetsreligion i Århus 8/4 2024

 

Nyt fra bladet

 

Deadline for Religion nr 2 2024 er 1/4

 

 

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud