Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten - MAj 2021

Kære alle

Kære kolleger. Først lidt om fremtiden: Som nogle måske har opdaget, så har stillingen som fagkonsulent i religion været slået op. Det sker automatisk med maksimalt 7 års mellemrum for alle fagkonsulentstillingerne. I denne omgang kommer der dog ikke til at ske de store ændringer, da man fra ministeriets side har valgt at genbeskikke mig. Det er jeg selvfølgelig meget glad for, og ser meget frem til fortsat at arbejde med fagets udvikling, læreplaner, fagdidaktik mv. i samarbejde med bl.a. den fantastiske faglige forening og de mange aktive og deltagende religionslærere rundt om, som jeg hører fra, møder til kurser, osv. Som varslet i sidste nyhedsbrev, var det forventningen at den politiske aftale omkring sommerens eksamener ville blive udfoldet og præciseret. Dette er nu sket i denne vejledning: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf21/ apr/210415-vejledning-om-gymnasiale-proever-i-sommerterminen-2021-og-afsluttende-standpunktskarakterer.pdf Her fremgår reglerne omkring prøvegrundlaget, i hvilke tilfælde der skal ske udeladelse af prøvemateriale til en mundtlig prøve og bedømmelseskriterierne ved prøverne. Bemærk særligt at religion optræder på listen over fag på første side af bilag 1, der handler om prøver, hvor eleven/kursisten trækker et blandt flere spørgsmål, der er grundlag for eksaminationen. Her udfoldes bl.a. at ”Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført som nødundervisning. I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres. Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange. Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet. De temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.” Det præciseres også at ”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form.” Og så er det også vigtigt at bemærke at: ”Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil inde- bære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” Der er også kommet en tidsplan for afslutningen af skoleåret, der ligesom sidste år beskriver rammerne for de enkelte uddannelser (stx hf, hfe). Bl.a. beskrives igen i år hvordan og hvornår eventuel afgivelse af afsluttende standpunktskarakter skal foregå. Tidsplanen kan tilgås her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/ udd/gym/pdf21/apr/210415-tidsplan-for-afslutningen-af-skoleaaret-2020-21-paahtx--hhx--stx--hf--hf-enkeltfag-mv--2.pdf.

Mvh
Christian Vollmond 

 

Kommende kurser

Skal du til Hasseris til december?

Se mere!

Nyt fra bladet

Religion nr 3 2021 har deadline 1/8

Fra kollega til kollega søger input fra jer!

Medlemsskab

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF - og det er ligeledes hér du kan melde dig ud