Nyt fra Fagkonsulenten

Du er her

Del:

Nyt fra fagkonsulenten - Maj 2020

Kære alle

Der er nu ved at være afklaring om afviklingen resten af skoleåret, og jeg vil i dette nyhedsbrev forsøge at adressere de forhold, der har særlig interesse for religionsfaget. I forhold til de generelle regler og rammer vil jeg henvise til ministeriets hjemmeside, hvor der ligger en meget udfoldet faq omkring de særlige forhold, der gælder i år i lyset af coronasituationen: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Her behandles rammer og regler omkring nødundervisning, eksamen, fravær, m.m.

Herudover er den meget vigtige ”Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstiutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen” netop blevet offentliggjort, og man kan her læse mere om de i titlen nævnte emner. Den kan tilgås på: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200421-vejledning...

Nødprøvebekendtgørelsen blev udstedt den 23. april, og udmønter den politiske aftale omkring afviklingen/aflysningen af prøver m.m. på bl.a. ungdomsuddannelserne. Den kan læses hér: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501

Religion er heldigvis ikke det værste at skulle undervise i som fjernundervisning, selvom muligheden for at sikre at alle er med reduceres. Samtidig har en række forlag stillet en betydelig samling af digitalt materiale til rådighed, således at det skulle være muligt at lave forløb i en meget bred vifte af emner.

Der er på emu’en lagt en lang række inspirationsartikler op om virtuel undervisning med fokus på didaktik, konkrete redskaber, gode links til de enkelte fag og meget andet (se links i bunden).

Der er ikke i de vedtagne regler for nødundervisning lagt op til at bryde med læreplanens krav, der som altså fortsat skal overholdes. Der er dog fortsat et par forhold – særligt i læreplanen for religion B - der kan give anledning til tvivl og diskussion i forbindelse med afviklingen af faget som nødundervisning.

Det kan fx være vanskeligt at gennemføre planlagt feltarbejde og andre udadrettede aktiviteter, i fald disse var planlagt i perioden efter nedlukningen den 11. marts. Som det udfoldes i vejledningen, er det centrale ved sådanne aktiviteter at ”det giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion. Religionen får en plads i den kontekst, hvori den praktiseres.” og at ”Kernen er ... selve mødet enten gennem deltagerobservationen eller interviews. Her skal eleverne lære at opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til.” Selvom det pt. ikke er muligt at lave fysisk feltarbejde eller ekskursioner, er det ikke umuligt at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, hvor eleverne arbejder på denne måde. De forskellige religiøse grupper har, som eleverne, også måtte omlægge deres praksis, og der er opstået et væld af nye religiøse virtuelle fællesskaber. Jeg har i mit tidligere udsendte nyhedsbrev (ligger på emu.dk) linket et par eksempler, men der er også på de relevante fb-grupper postet en lang række gode eksempler.

I forhold til elevernes/kursisternes udarbejdelse af projektrapport er det primært i fald eleven/kursisten havde ønske om at basere det på feltarbejde eller lign. selvindsamlet empiri, at det er problematisk. Opgaver med fokus på religionsvidenskabelig metode og teori eller på fordybelse i et religionsvidenskabeligt emne kan dog fortsat gennemføres, dog begrænset af, hvilke materialer og ressourcer der kan tilgås i denne tid. Normalt er det et krav at eleverne/kursisterne afleverer deres projekt for at kunne gå til eksamen. Dette er forankret i reglerne i den generelle eksamensbekendtgørelse. Da eksamen i vid udstrækning er aflyst, er det ikke alle hold, der er omfattet heraf. Eventuel sanktionering ved manglende aflevering vil derfor i stedet skulle ske med udgangspunkt i studie- og ordensreglerne, jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, hvor en række bestemmelser kan være relevante.

STX-eleverne skal som eneste mundtlige eksamen op i SRP. Dette betyder at der vil være lærere, der fortsat kommer til at skulle ud som eksaminatorer og censo- rer. I forlængelse af diskussionerne på FIP-kurserne og mit sidste nyhedsbrev, kan det oplyses at der i de først indmeldte tal fra skolerne var 1321 elever, der har valgt at skrive i religion. Det svarer til lidt under 5% af alle SRP’er. Den mest populære fagkombination er med engelsk, herefter samfundsfag og på tredjepladsen kommer SRP’er i kombination med biologi/biotek. I forhold til FIP-kursets workshop om musik og religion er det også værd at bemærke, at musik var den fjerde mest populære kombination.

Jeg håber at I lokalt får lavet gode og fagligt meningsfulde løsninger på de store spørgsmål omkring afsluttende standpunktskarakterer, individuelle faglige vurde- ringssamtaler (hf, hfe) og den fortsatte nødundervisning. Og at vi forhåbentlig kan vende tilbage til normal undervisning på den anden side af sommeren!

Mvh
Christian Vollmond

Links:

 

Kommende kurser

Kom med til generalforsamlingskursus!

Nyt fra bladet

Religion nr 3 2020 har deadline 1/8

 

Jesper Østergaard laver temanummer

Bliv medlem

På denne side kan du online melde dig ind i Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.